Το καλάθι μου

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.
ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}

Α. Γενικά

Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρμόζονται και είναι ισχυροί και δεσμευτικοί για κάθε χρήστη ο οποίος περιηγείται στην ιστοσελίδα και τα τμήματα αυτής που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο υπό το όνομα χώρου “ktimakrani.gr”, καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που έχει αναρτηθεί σε δευτερεύον του ως άνω όνομα χώρου (subdomain).

Η περιήγηση στην ιστοσελίδα και η χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που αυτή διαθέτει, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή και χωρίς κανένα περιορισμό διαθέσιμοι προς ανάγνωση και μελέτη σε όλους τους χρήστες της, σε σημείο που κατά την αντίληψη και πείρα του μέσου ανθρώπου συνηθίζεται, ήτοι στο υποσέλιδο (footer) της ιστοσελίδας, δια του υπερσυνδέσμου “http://ktimakrani.gr/................”, με διακριτικό όνομα “ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ”.

Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα αποτελεί κάθε λειτουργία της ιστοσελίδας που απαιτεί ειδική συναίνεση του χρήστη ή άλλη πανηγυρική δήλωση πέραν της αποδοχής της πλοήγησης στην ιστοσελίδα.

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί χώρο παρουσίασης προβολής και λειτουργίας του διαδικτυακού καταστήματος του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΡΑΝΙ, περιέχει πληροφορίες για την επιχείρηση και την οργάνωση αυτής, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό καθεαυτό από το οποίο σύμφωνα με τα κάτωθι ειδικότερα οριζόμενα οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλονται με την επιχείρηση και να αγοράζουν εξ αποστάσεως τα διατιθέμενα προς πώληση προϊόντα.

Διαχειρίστρια της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΙΔΑΝΟΣ – ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ΑΚΡΑΝΙ – ΗΡΙΔΑΝΟΣ – ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ Α.Ε.», με ΑΦΜ 997135138 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 134292020000, που εδρεύει στο Δήμο Κω (Λάμπη) κι εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η Πωλήτρια).

Στοιχεία επικοινωνίας είναι: (α) τηλεφωνικώς  2242069860 (β) με email : info@ktimakrani.gr

Η πωλήτρια εταιρεία έχει λάβει υπόψη της τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017)

Β. Περιεχόμενο που δεν αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Πωλήτριας

Το περιεχόμενο που αναρτάται  στις ενότητες «ΑΦΕΤΗΡΙΑ», «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», «ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ», «ΟΙΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ», «ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ DNA» αποτελεί επίκαιρο πληροφοριακό περιεχόμενο για την εταιρεία, το οινοποιείο της, άλλες δραστηριότητές της, ιστολόγιο (ροή νέων), και πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Πωλήτρια εκτός διαδικτύου και είναι ανεξάρτητες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η μεταβολή του περιεχομένου των ανωτέρω ενοτήτων δεν συνιστά μεταβολή του νομικού προσώπου της επιχείρησης, ούτε αποτελεί λόγω πλάνης περί την ταυτότητα της αντισυμβαλλόμενης δια του ηλεκτρονικού της καταστήματος, όπως στους παρόντες όρους και σύμφωνα με τον Ν.2251/1994 ορίζεται.

Γ. Ορισμοί

Χάριν συντομίας στην διατύπωση των γενικών όρων συναλλαγών, θα χρησιμοποιούνται εφεξής οι ακόλουθοι όροι:

Ως “Κατάστημα” ορίζεται το ηλεκτρονικό διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων της Πωλήτριας που έχει αναρτηθεί και λειτουργεί στον παρόντα ιστοχώρο, προσβάσιμο δια των υπερσυνδέσμων:https://akrani.staging2.generation-y.net/el/catalog/00-svm,  https://akrani.staging2.generation-y.net/el/catalog/akrani , https://akrani.staging2.generation-y.net/el/catalog/regional-expressions

Ως “Πωλήτρια” ορίζεται η ως άνω διαχειρίστρια εταιρεία, η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου της παρούσης ιστοσελίδας και είναι πάντα η αντισυμβαλλόμενη πωλήτρια για κάθε πώληση που συμφωνείται δια της ιστοσελίδας αυτής.

Γνωστοποιείται στους χρήστες – καταναλωτές ότι η πωλήτρια είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν Συμβάσεις από Απόσταση που τηρείται στο ΓΕΜΗ με αριθμό μητρώου 134292020000

Ως “Αγοραστής” ορίζεται κάθε χρήστης της ιστοσελίδας που φυλλομετρά – περιηγείται – στις ενότητές της, είτε συμβάλλεται με την Πωλήτρια με σκοπό την αγορά προϊόντων είτε όχι.

Ως “Σύμβαση” ορίζεται το παρόν κείμενο με όλες τις ενότητες αυτού

Ως “Προϊόντα” ορίζονται όλα αδιακρίτως τα προς πώληση εμπορεύματα από το Κατάστημα

Δ. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα – Παρουσίαση των Προϊόντων

Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών (Σύμβαση) καταλαμβάνουν το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο παρόν Κατάστημα και εν γένει κάθε πτυχή της πώλησης των προϊόντων που διατίθενται προς αγορά από τους Αγοραστές του Καταστήματος.

Τροποποίηση της Σύμβασης ή αγορά προϊόντων υπό την αίρεση της τροποποίησης αυτής δεν χωρεί, η Πωλήτρια δε, δεν υποχρεούται να εξετάσει , ούτε να αποδεχθεί, οποιοδήποτε αίτημα τεθεί από Αγοραστή για τροποποίηση οποιοδήποτε κεφαλαίου της Σύμβασης αυτής.

Στο Κατάστημα η Πωλήτρια αναρτά σε κατηγορίες τα προς πώληση Προϊόντα. Ενδέχεται το ίδιο Προϊόν να αναρτάται σε διαφορετικές κατηγορίες ταυτόχρονα. Η πώληση ενός προϊόντος λογίζεται αποκλειστικά και μόνον ως πώληση λιανικής.

Κάθε Προϊόν που διατίθεται προς πώληση παρουσιάζεται στους Αγοραστές σε ειδική μοναδική ανάρτηση, η οποία περιλαμβάνει απεικόνιση του, σε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.

Στην αυτή μοναδική ανάρτηση αναγράφεται εμφανώς η τιμή του προϊόντος, η επιβάρυνση με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ, η δυνατότητα επιλογής ειδικότερων ιδιοτήτων -εφόσον είναι διαθέσιμες-, η αναλυτική περιγραφή του προϊόντος και οι  προδιαγραφές αυτού, η ποσότητα που επιθυμεί ο Αγοραστής να αγοράσει σε τεμάχια (αύξων αριθμός) και κάθε άλλη προσδιοριστική του προϊόντος πληροφορία σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 4 του Ν.2251/1994, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Στις αναγραφόμενες τιμές δίπλα σε κάθε προς πώληση Προϊόν δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς, για τα οποία ο Αγοραστής ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και αναλόγως των ειδικότερων επιλογών του για τη μέθοδο παράδοσης του Προϊόντος ή των Προϊόντων.

Η Πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα απεριόριστου αριθμού μεταβολών στην περιγραφή εκάστου Προϊόντος και στην τιμή αυτών, η αναγραφή - ανάρτηση και μόνον της οποίας δεν συνιστά πρόταση προς σύναψη σύμβασης. Η τιμή αγοράς ενός προϊόντος συμφωνείται ως οριστική με την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τη μεριά του Αγοραστή και όχι απλά με την προσθήκη Προϊόντων στο καλάθι αγορών.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η τιμή ενός Προϊόντος μεταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Πωλήτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον Αγοραστή, ο οποίος δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση του Προϊόντος, να ζητήσει την έκδοση πιστωτικού στοιχείου κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ή επιστροφή  σε μετρητά - αντιλογισμό, σε περίπτωση που είχε ήδη καταβάλλει το αντίτιμο αγοράς του Προϊόντος.     

Η Πωλήτρια διαθέτει δευτερεύον λογισμικό κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκάστου προβαλλόμενου προϊόντος και του Αγοραστή, όπως υπερσύνδεσμο κοινοποίησης του Προϊόντος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κοινωνικών δικτύων, κλπ.

Η Πωλήτρια δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή αδυναμία του Χρήστη να διαμοιραστεί τον υπερσύνδεσμο ενός Προϊόντος από το Κατάστημα, καθώς η αδυναμία αυτή επουδενί προέρχεται από το δικό της λογισμικό, ούτε βρίσκεται στη δική της σφαίρα επιρροής, πλην αφορά υπηρεσίες και λογισμικά που διαχειρίζονται τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

Ομοίως η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου των αναρτημένων στο διαδίκτυο ιστοσελίδων των σχεδιαστών των Προϊόντων που αυτή πωλεί δια του Καταστήματος, στις οποίες μπορεί κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παραπέμπει με υπερσύνδεσμο.

E. Ειδικότερες Ευθύνες & Υποχρεώσεις του Αγοραστή - Χρήστη

Πέραν των ευθυνών και υποχρεώσεων του Αγοραστή όπως συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ανωτέρω, ο Αγοραστής και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Πωλήτρια για κάθε ζημία και βλάβη που θα θα υποστεί η τελευταία εξαιτίας δόλιας ή βαριάς αμελούς συμπεριφοράς του πρώτου, να της καταβάλει κάθε τι που θα διαταχθεί δικαστικά ή θα συμβιβαστεί εξωδικαστικά να καταβάλλει σε τρίτα πρόσωπα εξαιτίας δόλιας ή αμελούς συμπεριφοράς του Αγοραστή. Η παρούσα ρήτρα δικονομικής εγγύησης εφαρμόζεται και υπέρ κάθε άλλου προσώπου, φυσικού η νομικού, που είναι εργαζόμενος, αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ή εν γένει προστηθείς της Πωλήτριας.

Ειδικά για τη χρήση της ιστοσελίδας, ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση των υπηρεσιών της και να πλοηγείται σε αυτήν όπως η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη απαιτούν, να μην παραβιάζει αλληλεπιδρώντας με τις υπηρεσίες του Καταστήματος την γενική υποχρέωση τήρησης ηθικής και δεοντολογίας των Χρηστών του Διαδικτύου, να μην επιχειρεί να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στον εξυπηρετητή που φιλοξενείται το Κατάστημα ή στο επίπεδο της Διαχείρισης αυτού, να μην δημιουργεί τεχνητή κίνηση στο διακομιστή και εν γένει να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει την ιστοσελίδα (Κατάστημα) εκτός λειτουργίας, ή να υποβαθμίσει το χρόνο απόκρισής της, ή την ταχύτητά της, ή τη διασύνδεσή της με τη βάση δεδομένων της, η να διακινδυνεύσει τα ανωτέρω, είτε μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) είτε μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), είτε δια κάθε σήμερα γνωστού ή και άγνωστου τρόπου θα μπορούσε αιτιωδώς να επιτευχθεί ή να διακινδυνευθεί να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, ούτε εγγυάται συνολικά: α) την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β)   το περιεχόμενο το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.

Ο Αγοραστής και ο κάθε χρήστης του Καταστήματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στο Κατάστημα παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της, δεν συνεπάγεται ότι η Πωλήτρια γνωρίζει, ή εγκρίνει, ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη του Καταστήματος, αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενης με τη χρήση του και την ανάκτηση του περιεχομένου του.

Μη αποκλειόμενων των νομίμων χρήσεων του περιεχομένου του Καταστήματος, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση μόνιμα σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο το σύνολο ή μέρος ή την αποτύπωση (layout) του Καταστήματος για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση του.

Z. Επεξεργασία & Προστασία  Προσωπικών Δεδομένων       

Η ιστοσελίδα διέπεται από ειδικότερη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στη διεύθυνση ………………………………………..

Η ιστοσελίδα διέπεται από ειδικότερη πολιτική cookies που είναι αναρτημένη στη διεύθυνση ………………………………………..

Οι ως άνω πολιτικές έχουν λειτουργική αυτοτέλεια από τους παρόντες όρους και ενδέχεται να τροποποιούνται ανεξάρτητα από τους παρόντες. Σε κάθε περίπτωση θα αναγράφεται ρητά σε κάθε πολιτική ο αριθμός έκδοσής της και η ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

H. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα λογότυπα και εμπορικά σήματα που έχουν αναρτηθεί στο Κατάστημα, είτε δια των απεικονίσεων Προϊόντων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ενότητα της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν βιομηχανική & Πνευματική ιδιοκτησία της Πωλήτριας.

Η Πωλήτρια είναι δικαιούχος κάθε δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας με την έννοια του εφαρμοζόμενου εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στο Κατάστημα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ονομασία και το λογότυπο αυτού “KTHMA AKRANI” ή “ΚΤΗΜΑ ΑΚΡΑΝΙ”, το λογότυπο απεικόνισης της ονομασίας, την ειδικότερη μέθοδο πραγματοποίησης συναλλαγών, κλπ.

Το αυτό ισχύει και για κάθε προϊόν που αναρτάται στο Κατάστημα.

Δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε μεταφόρτωση – εξαγωγή εικόνων από το Κατάστημα, είτε αφορούν Προϊόντα, είτε δομικά γραφικά της παρουσίασης της μορφής του καταστήματος στους Αγοραστές, χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεση της Πωλήτριας.

Επί των κειμένων και φωτογραφιών που αναρτώνται και ενσωματώνονται στο Κατάστημα, η Πωλήτρια ως μοναδική δημιουργός ή αποκλειστική δικαιούχος τους, φέρει το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων (ηθικών ή / και περιουσιακών) κατά τις διατάξεις του Ν.2121/1993, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Μερική ή καθολική αναδημοσίευση μόνο των κειμένων στο διαδίκτυο ή σε άλλο έγγραφο επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, έμμεσους ή άμεσους, χωρίς καμία παρέμβαση ή αλλοίωση στο περιεχόμενο εκάστου κειμένου και με την υποχρέωση παράθεσης αναφοράς στην πηγή, δηλαδή την ιστοσελίδα “ktimakrani.gr”. Κάθε άλλου είδους χρήση των κειμένων αυτών επιτρέπεται μόνον με ρητή έγγραφη ειδικότερη συμφωνία της Πωλήτριας.

Ο ως άνω τρόπος διάθεσης του περιεχομένου εφαρμόζεται μόνο ως προς τα κείμενα των ενοτήτων του ιστολογίου και της παρουσίασης των καλλιτεχνών (δεν περιλαμβάνει και τις εικόνες) και τελεί σε εκούσιο περιορισμό των εκ του Ν.2121/1993 δικαιωμάτων και αποτυπώνεται νομικά στο ακριβές περιεχόμενο της άδειας Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Oυδεμία άλλη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο έντυπο ή ηλεκτρονικό επιτρέπεται χωρίς τη συναίνεση της Πωλήτριας κατά τα ανωτέρω, πλην των διαθέσιμων στην παρούσα ιστοσελίδα μεθόδων αναδημοσίευσης σε κοινωνικά δίκτυα, με αυτόματη αντιγραφή του περιεχομένου, του υπερσυνδέσμου που παραπέμπει σε αυτό ή με ροές ειδήσεων (RSS). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ενεργοποιημένη δυνατότητα αυτόματης κατά τα ανωτέρω αναδημοσίευσης – κοινοποίησης, τεκμαίρεται η απαγόρευση της δικαιούχου Πωλήτριας προς τούτο.       

Z. Ανωτέρα Βία

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον Αστικό Κώδικα και από τη Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, το οποίο διαρκεί για περισσότερες από 15 συνεχόμενες μέρες, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως από κάθε σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί δια του Καταστήματος και αιτιωδώς, ήτοι λόγω του γεγονότος αυτού, δεν μπορεί να εκπληρωθεί. Κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό θα επιστρέφεται από την Πωλήτρια στον Αγοραστή, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης.

Η Πωλήτρια δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία του Καταστήματος και να μη δέχεται νέες παραγγελίες όσο διαρκεί ένα γεγονός ανωτέρας βίας χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση των Αγοραστών.

Ι. Τελικές Διατάξεις

Η Σύμβαση τίθεται στους Αγοραστές “όπως είναι”. Η δήλωση βούλησης του Αγοραστή με περιεχόμενο την αποδοχή της συνίσταται στην πλοήγηση στο Κατάστημα (browse wrap) με εξαίρεση όσες ειδικότερες αλληλεπιδράσεις απαιτούν πανηγυρικές δηλώσεις βούλησης (click wrap), όπως στα περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και στη υποβολή των παραγγελιών  προς την Πωλήτρια.  Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή της Σύμβασης δεν χωρεί.

Άρνηση αποδοχής της Σύμβασης συνεπάγεται την υποχρέωση των Αγοραστών να παύσουν κάθε χρήση της (φυλλομέτρηση – πλοήγηση) και να μην υποβάλλουν καμία παραγγελία προς σύναψη σύμβασης πώλησης.

Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και κάθε σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ των Αγοραστών και της Πωλήτριας δια του Καταστήματος, τα μέρη συμφωνούν από σήμερα να προσφύγουν στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με το Ν.4640/2019 (ΦΕΚ Α 190/30.11.2019), όπως τροποποιημένος ισχύει.

Η Πωλήτρια υποστηρίζει τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών και το θεσμό  του φιλικού διακανονισμού των καταναλωτικών διαφορών από τις Eπιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (Ε.Φ.Δ.), κατά το άρθρο 11 του Ν. 2251/1994.

Εφόσον δεν καταστεί εφικτό να επιλυθεί η διαφορά, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της νήσου Κω.

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις της παρούσας κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο της Σύμβασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Σύμβαση είναι σε ισχύ και καταλαμβάνει όλα τα θέματα που ρυθμίζει από την κάτωθι αναγραφόμενη ημερομηνία και εφεξής, ενώ καταργεί και υπερισχύει για το μέλλον κάθε προηγούμενης.